قصر زرین , لوستر طوقه
طوقه
۱۶ فروردین, ۱۴۰۰
قصر زرین , لوستر برگ گندم
برگ گندم
۲۷ اسفند, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر برگ گل رز دنباله دار

برگ گل رز دنباله دار