قصر زرین , لوستر برگ گل رز دنباله دار
برگ گل رز دنباله دار
۱۴ فروردین, ۱۴۰۰
قصر زرین , لوستر برگ پنج پر
برگ پنج پر
۲۵ اسفند, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر برگ گندم

برگ گندم