قطعات لوستر قصر زرین , زیر دستگاه
زیر دستگاه توری ۱۸
۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر طوقه بیضی
طوقه گلدار بیضی
۳۰ فروردین, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر تاج گل رز

تاج گل رز