قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه باربد دو شعله
شاخه باربد دوشعله
23 ژانویه, 2022
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه مانی
شاخه مانی
19 ژانویه, 2022
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر ته بست شاتوتی

ته بست شاه توتی کوچک