درب طوقه ایتالیا
۲۲ دی, ۱۳۹۷
درب طوقه سورنا
۲۲ دی, ۱۳۹۷

ته بست شاه توتی بزرگ