قصر زرین , لوستر زنبق نخل
زنبق نخل
13 ژانویه, 2019
ته بست شاه توتی
12 ژانویه, 2019

درب طوقه ایتالیا