قصر زرین , لوستر زنبق نخل
زنبق نخل
۲۳ دی, ۱۳۹۷
ته بست شاه توتی
۲۲ دی, ۱۳۹۷

درب طوقه ایتالیا