قصر زرین , لوستر شاخه گلوریا
شاخه گلوریا S
۲۹ دی, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر کفی دیواری بنجامین
کفی دیواری بنجامین
۱۳ دی, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر در طوقه ترمه

درطوقه ترمه 15 ، 18 و 22 سانتی متر