قصر زرین , لوستر شاخه گلوریا
شاخه گلوریا S
18 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر کفی دیواری بنجامین
کفی دیواری بنجامین
2 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر در طوقه ترمه

درطوقه ترمه 15 ، 18 و 22 سانتی متر