قصر زرین , لوستر در طوقه گل سرخی
درب طوقه گل سرخی
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه رز دوشعله
شاخه رز دوشعله
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر در طوقه زنجیری

درطوقه زنجیری 15 و 20 سانتی متر