ته بست شاه توتی
12 ژانویه, 2019
درب طوقه ژرویرا
12 ژانویه, 2019

درب طوقه سورنا