قصر زرین , لوستر زنبق کاج
زنبق کاج
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر کاپ الین
کاپ الین
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر در طوقه فرهی

درب طوقه فرهی نمای 1