درب طوقه تیارا
۲۲ دی, ۱۳۹۷
درب طوقه کندو
۲۲ دی, ۱۳۹۷

درب طوقه فومن