قصر زرین , لوستر شاخه یاس دوشعله
شاخه یاس دوشعله
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر در طوقه زنجیری
درب طوقه زنجیری
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر در طوقه گل سرخی

در طوقه گل سرخی 15 و 20 سانتی متر