قصر زرین , لوستر شاخک گندم
شاخک گندم
25 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر زنبق آفتاب
زنبق آفتاب
20 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر رزت

رُزت شماره 3