قصر زرین , لوستر رزت
رزت شماره ۳
23 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر شاخه گلوریا
شاخه گلوریا S
18 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر زنبق آفتاب

زنبق آفتاب