رُزت شماره ۲
۲۳ دی, ۱۳۹۷
قصر زرین , لوستر زنبق گل
زنبق گل
۲۳ دی, ۱۳۹۷

زنبق ارشیا