قصر زرین , لوستر زنبق گل
زنبق گل
13 ژانویه, 2019
زنبق لیانا
13 ژانویه, 2019
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر زنبق ایتالیا

زنبق ایتالیا