قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه کاپری عاج فیلی
شاخه کاپری عاج فیلی
۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه بامشاد دوشعله
شاخه بامشاد دوشعله
۷ اردیبهشت, ۱۴۰۰
قصر زرین , لوستر زنبق دیبا

زنبق دیبا