زنبق نیلوفر
۲۳ دی, ۱۳۹۷
قصر زرین , لوستر زنبق 12 پر
زنبق لوستر ۱۲ پر
۲۳ دی, ۱۳۹۷

زنبق ستاره