زنبق ستاره
۲۳ دی, ۱۳۹۷
زنبق گل برگ
۲۳ دی, ۱۳۹۷

زنبق 12 پر نمای 1