قطعات لوستر قصر زرین , لوستر زنبق ایتالیا
زنبق ایتالیا
۲۳ دی, ۱۳۹۷
زنبق نیلوفر
۲۳ دی, ۱۳۹۷

زنبق لیانا