قصر زرین , لوستر شاخه گلناز دوشعله
شاخه گلناز دوشعله
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر در طوقه فرهی
درب طوقه فرهی
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر زنبق کاج

زنبق کاج نمای 1