قصر زرین , سرویس چینی لوستر مدل راه راه
سرویس راه راه
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , ستون سرامیکی لوستر چهار مجسمه
سرویس چهار مجسمه
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , ستون سرامیکی لوستر انگوری شالدار

ستون انگوری شالدار بزرگ و کوچک