قصر زرین , ستون سرامیکی لوستر انگوری شالدار
ستون انگوری شالدار
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه یاس دوشعله
شاخه یاس دوشعله
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , ستون سرامیکی لوستر چهار مجسمه

ستون سرامیکی چهار مجسمه