قصر زرین , لوستر درب طوقه توری
درب طوقه توری
8 دسامبر, 2020
قصر زرین , لوستر شاخه فرشته
شاخه فرشته
31 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه آذرخش

شاخه آذرخش نمای 1