قصر زرین , لوستر درب طوقه توری
درب طوقه توری
۱۸ آذر, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر شاخه فرشته
شاخه فرشته
۱۰ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر شاخه آذرخش

شاخه آذرخش نمای 1