قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه نیلوفر
شاخه نیلوفر دوشعله
25 ژانویه, 2022
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر ته بست شاتوتی
ته بست شاه توتی کوچک
21 ژانویه, 2022
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه باربد دو شعله

شاخه باربد دوشعله