قصر زرین , لوستر شاخه رز دوشعله
شاخه رز دوشعله
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شیدا
پایه شیدا
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه رز

شاخه رز نمای 1