قصر زرین , لوستر شاخه رز دوشعله
شاخه رز دوشعله
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شیدا
پایه شیدا
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر شاخه رز

شاخه رز نمای 1