قصر زرین , لوستر در طوقه زنجیری
درب طوقه زنجیری
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه رز
شاخه رز تک شعله
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , لوستر شاخه رز دوشعله

شاخه رز دوشعله نمای 1