قصر زرین , لوستر در طوقه زنجیری
درب طوقه زنجیری
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر شاخه رز
شاخه رز تک شعله
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر شاخه رز دوشعله

شاخه رز دوشعله نمای 1