قصر زرین , لوستر در طوقه سپیدار
درب طوقه سپیدار
18 دسامبر, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه سپیدار دوشعله
شاخه سپیدار دو شعله
13 دسامبر, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه سپیدار تک شعله

شاخه سپیدار تک شعله