قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی سه شعله
9 فوریه, 2021
قصر زرین , لوستر شاخک یو
شاخک U
5 فوریه, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی

شاخه شمعدانی دو شعله