قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی سه شعله
۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر شاخک یو
شاخک U
۱۷ بهمن, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی

شاخه شمعدانی دو شعله