قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی چهارشعله
۲۴ بهمن, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی دوشعله
۱۹ بهمن, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی

شاخه شمعدانی سه شعله