قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی چهارشعله
12 فوریه, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی دوشعله
7 فوریه, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی

شاخه شمعدانی سه شعله