قطعات لوستر قصر زرین , لوستر گل یاس
گل یاس
۲۶ بهمن, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی
شاخه شمعدانی سه شعله
۲۱ بهمن, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه شمعدانی

شاخه شمعدانی چهار شعله