قطعات لوستر قصر زرین , لوستر ته بست شاتوتی
ته بست شاه توتی کوچک
21 ژانویه, 2022
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه اریس
شاخه اریس
17 ژانویه, 2022
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه مانی

شاخه مانی