قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه آناهیتا
شاخه آناهیتا
13 می, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه کاپری عاج فیلی
شاخه کاپری عاج فیلی
9 می, 2021
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه کاپری کوچک

شاخه کاپری کوچک