قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه آناهیتا
شاخه آناهیتا
۲۳ اردیبهشت, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه کاپری عاج فیلی
شاخه کاپری عاج فیلی
۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۰
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه کاپری کوچک

شاخه کاپری کوچک