شاخک اسلیمی بزرگ
12 ژانویه, 2019
قصر زرین , لوستر شاخک ستاره بلند
شاخک تاج گل ستاره بلند
12 ژانویه, 2019

شاخک اسلیمی کوچک