شاخک اسلیمی بزرگ
۲۲ دی, ۱۳۹۷
قصر زرین , لوستر شاخک ستاره بلند
شاخک تاج گل ستاره بلند
۲۲ دی, ۱۳۹۷

شاخک اسلیمی کوچک