شاخک اسلیمی کوچک
12 ژانویه, 2019
قصر زرین , لوستر شاخک ستاره کوتاه
شاخک تاج گل ستاره کوتاه
12 ژانویه, 2019
قصر زرین , لوستر شاخک ستاره بلند

شاخک تاج گل ستاره بلند نمای 1