قصر زرین , لوستر شاخک ستاره بلند
شاخک تاج گل ستاره بلند
۲۲ دی, ۱۳۹۷
قصر زرین , لوستر شاخک یاس کوتاه
شاخک تاج گل یاس کوتاه
۲۲ دی, ۱۳۹۷
قصر زرین , لوستر شاخک ستاره کوتاه

شاخک تاج گل ستاره کوتاه نمای 1