قصر زرین , لوستر شاخک ستاره کوتاه
شاخک تاج گل ستاره کوتاه
12 ژانویه, 2019
قصر زرین , لوستر شاخک یاس بلند
شاخک تاج گل یاس بلند
12 ژانویه, 2019
قصر زرین , لوستر شاخک یاس کوتاه

شاخک تاج گل یاس کوتاه نمای 1