پایه رازقی
۱ بهمن, ۱۳۹۶
قصر زرین , لوستر شاخک نگینی
شاخک نگینی بزرگ
۱ بهمن, ۱۳۹۶
قصر زرین , لوستر شاخک نگینی

شاخک نگینی کوچک نمای 1