قصر زرین , لوستر برگ فلورانس
برگ فلورانس
۸ بهمن, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر رزت
رزت شماره ۳
۴ بهمن, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر شاخک گندم

شاخک گندم