قصر زرین , لوستر برگ فلورانس
برگ فلورانس
27 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر رزت
رزت شماره ۳
23 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر شاخک گندم

شاخک گندم