قطعات لوستر قصر زرین , لوستر فر داخل شاخه
فر داخل شاخه کوچک
۲۱ اسفند, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر شاخه پریا دوشعله
شاخه پریا دو شعله
۱ اسفند, ۱۳۹۹
قطعات لوستر قصر زرین , لوستر فر داخل شاخه

فر داخل شاخه بزرگ