قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شقایق
پایه شقایق
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه میلاد
پایه میلاد
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شبنم

پایه شبنم نمای 2