قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شقایق
پایه شقایق
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه میلاد
پایه میلاد
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شبنم

پایه شبنم نمای 2