قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شیدا
پایه شیدا
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شبنم
پایه شبنم
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شقایق

پایه شقایق سایز بندی