قصر زرین , لوستر شاخه رز
شاخه رز تک شعله
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شقایق
پایه شقایق
26 دسامبر, 2019
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شیدا

پایه شیدا نمای 2