قصر زرین , لوستر شاخه رز
شاخه رز تک شعله
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شقایق
پایه شقایق
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شیدا

پایه شیدا نمای 2