قصر زرین , چراغ تزئینی پایه شبنم
پایه شبنم
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر شاخه گلناز دوشعله
شاخه گلناز دوشعله
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , چراغ تزئینی پایه میلاد

پایه میلاد نمای 1