قصر زرین , لوستر در طوقه فرهی
درب طوقه فرهی
۵ دی, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر در طوقه دیبا
درب طوقه دیبا
۲۲ آذر, ۱۳۹۸
قصر زرین , لوستر کاپ الین

کاپ الین نمای رو به رو