قصر زرین , لوستر در طوقه ترمه
درب طوقه ترمه
۱۳ دی, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر شاخک النا
شاخک النا
۱۳ دی, ۱۳۹۹
قصر زرین , لوستر کفی دیواری بنجامین

کفی دیواری بنجامین