قصر زرین , لوستر در طوقه ترمه
درب طوقه ترمه
2 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر شاخک النا
شاخک النا
2 ژانویه, 2021
قصر زرین , لوستر کفی دیواری بنجامین

کفی دیواری بنجامین